Νομική Προστασία | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Με την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας καλύπτονται όλα τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα που θα γίνουν σε περίπτωση που διεκδικήσετε αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς που σας προξένησε κάποιος τρίτος, ή να υπερασπίσετε τα δικαιώματα σας σε δίκη εναντίον σας ή να αναζητήσετε νομική συμβουλή για την δύσκολη θέση που περιήλθατε από ένα λάθος σας ή παράλειψή σας.</p>...

Διαμεταφορέα

Ο δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι ο αναφερόμενος στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ιδιότητα του ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ.
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για τις παρακάτω περιπτώσεις:
Με ευθύνη του μεταφορέα καθυστερημένη παράδοση εμπορεύματος στον προορισμό του, όταν συμφωνήθηκε ρητά ημέρα άφιξης
ΚΑΛΥΨΗ:
Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα
Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου
Καθυστερημένη άφιξη μεταφορέα στον προορισμό του εξ άλλης αιτίας (π.χ. τροχαίο ατύχημα -τεχνική βλάβη - τουμπάρισμα)
ΚΑΛΥΨΗ:
Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα
Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου
Κατάσχεση οχήματος και δέσμευση εμπορεύματος λόγω ποινικής εμπλοκής του μεταφορέα (λαθρομετανάστες- πρόβλημα στην άδεια κυκλοφορίας-πρόβλημα στην άδεια οδήγησης-περιορισμός της κυκλοφορίας-υπέρβαρο φορτίο-πρόβλημα στην κατά νόμο απαιτούμενη άδεια μεταφοράς)
ΚΑΛΥΨΗ:
Νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση του εμπορεύματος και την μεταφόρτωσή του.
Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα
Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου Όταν ο μεταφορέας δεν τήρησε τις αποδεδειγμένα περί του αντιθέτου σαφείς οδηγίες του διαμεταφορέα ως προς τις προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις, με αποτέλεσμα την
δέσμευση του εμπορεύματος
ΚΑΛΥΨΗ:
Νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση του εμπορεύματος
Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα
Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου
Μη πληρωμή του συμφωνηθέντος ναύλου στον διαμεταφορέα απο τον παραγγελέα της μεταφοράς μετά την εκτέλεση της και παρά την συμβατική υποχρέωση του τελευταίου.
ΚΑΛΥΨΗ:
Αγωγή για την διεκδίκηση του ναύλου
Κατάσχεση οχήματος και δέσμευση εμπορεύματος σε περίπτωση φόρτωσης/μεταφοράς εμπορεύματων, εν όλω ή εν μέρει διάφορων εκείνων της περιγραφής/εντολής του παραγγελέα και των οποίων την ύπαρξη δεν ηδύνατο ο διαμεταφορέας /μεταφορέας από την συσκευασία ή εξ άλλων στοιχείων να γνωρίζει αλλά και ούτε στην μεταφορά τους αμέσως συγκατατέθηκε
ΚΑΛΥΨΗ:
Νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση του γνωστού στον διαμεταφορέα εμπορεύματος.
Απόκρουση αγωγής μεταφορέα κατά διαμεταφορέα.
Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά φορτωτού ή άλλου υπαιτίου.
Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας του διαμεταφορέα όταν ενάγεται,για ζημιές που προκλήθηκαν στο μεταφερόμενο εμπόρευμα, εφ'όσον υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη τέτοιου κινδύνου
Διαφορές που ανακύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του διαμεταφορέα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα και την δηλωθείσα εγκατάστασή του και εφ'όσον η σχετική αξίωσή του δεν εμφανίζεται ως προφανώς άδικη ή ασύμφορη και εμφανίζει επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας
Η διεκδίκηση του διαμεταφορέα των ορίων απαλλαγής που προβλέπουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά του (ως άνω) κατά του υπαιτίου τρίτου, εφ' όσον η διεκδίκηση δεν εμφανίζεται ως προφανώς άδικη ή ασύμφορη και εμφανίζει επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας
Ποινική υπεράσπιση του διαμεταφορέα όταν κατηγορείται για εξ'αμελείας αδικήματα
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - Δεν παρέχεται κάλυψη:
1. Όταν η απαίτηση του διαμεταφορέα αποδειχθεί ψευδής, δόλια, καταχρηστική και παράνομη.
2. Όταν ευθύνεται για πράξεις και παραλείψεις εκ δόλου ή βαριάς αμέλειας.
3. Όταν αμέσως ή εμμέσως εμπλέκεται σε παραβιάσεις αποκλεισμού, λαθρεμπόριο και άλλες
παράνομες δραστηριότητες.
4. Όταν η παραφύλαξη των συμφερόντων του βρίσκεται άμεση ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο,
εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες,
ανταπεργίες και πυρηνικά ατυχήματα.
5. Σε περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή μετά 6 μήνες από την ακύρωση του
συμβολαίου που κάλυπτε τον κίνδυνο.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για την Ελλάδα και τις χώρες της Ε.Ε. εκτός των περιπτώσεων 7,8 και 9, που η κάλυψη ισχύει μόνο στην Ελλάδα.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:
Το ασφαλιστικό ποσό ανέρχεται σε € 4.000 ανά ασφαλιστική περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί σας στο 2105740090.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Διαμεταφορέα

Ξεκινήστε τώρα >>