Ποιες περιπτώσεις ζημιών καλύπτει η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Λογιστή/Φοροτεχνικού;

Οι επαγγελματίες λογιστές/φοροτεχνικοί αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν πλήθος περιπτώσεων όπως συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων φυσικών/νομικών προσώπων, δηλώσεις ακίνητης περιουσίας, υπολογισμούς φόρων/τεκμηρίων, αιτήσεις για οικογενειακά επιδόματα/ πετρελαίου, έκδοση τελών κυκλοφορίας, δηλώσεις φόρων κληρονομιάς, ρυθμίσεις οφειλών προς ΔΥΟ/Δημόσια ταμεία, τήρηση λογιστικών βιβλίων εταιρειών όλων των κατηγοριών, διεκπεραίωση εργασιών σε ΙΚΑ,ΔΥΟ, ΓΕΜΗ,ΦΠΑ, σύνταξη και δημοσίευση ισολογισμών, μεταβολές/συγγενεύσεις εταιρειών, προσλήψεις/συμβάσεις/αποχωρήσεις/ απολύσεις προσωπικού εταιρειών, εργατικά θέματα άδειες, ωράρια, ασθένειες, ΟΑΕΔ, φόροι μισθωτών υπηρεσιών περιοδικές δηλώσεις ΙΚΑ, υπηρεσίες σε Ομογενείς κ.α.

Η «Αστική Ευθύνη Λογιστή/Φοροτεχνικού» καλύπτει την επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου φυσικού ή νομικού προσώπου προς τρίτους από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις, αθέτηση ή πλημμελή εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ή παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση του επαγγέλματος λογιστή/φοροτεχνικού (και μέχρι ενός αριθμού υπαλλήλων/συνεργατών ανάλογα το πρόγραμμα), συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ζημιών τρίτων, δαπάνες για δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη του επαγγελματία, έξοδα πραγματογνώμονα για διερεύνηση της απαίτησης του τρίτου, απαιτήσεις τρίτων από την μη τήρηση προθεσμιών, απώλεια εγγράφων τρίτων, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας/απορρήτου, απιστία υπαλλήλων, δυσφήμηση και συκοφαντική δυσφήμιση κ.α. ανάλογα τους όρους, το πρόγραμμα και την εταιρεία.

Συνήθεις προϋποθέσεις για την ισχύ της παροχής είναι ο Λογιστής/Φοροτεχνικός να κατέχει όλα τα απαραίτητα πτυχία και να λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας, οι υπάλληλοι του να διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα για την άσκηση επαγγέλματος κτλ ενώ συνήθως εξαιρούνται οι υπηρεσίες ορκωτών λογιστών, υπηρεσίες εμπορικής φύσης λογισμικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες κτηματικών θεμάτων κ.α ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία. Η παροχή δύναται να ισχύει και αναδρομικά από 6 μήνες έως και 3 χρόνια (ή και διαφορετικό χρονικό διάστημα) ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία ενώ για ορισμένες ειδικότητες Λογιστών/Φοροτεχνικών η ασφάλιση είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία όπως π.χ για την ειδικότητα του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας. Σημαντικός ο ρόλος του διαμεσολαβητή και σε αυτήν την περίπτωση ώστε να ενημερώνει με λεπτομέρειες το εύρος των καλύψεων, των εξαιρέσεων και των περιπτώσεων ασφάλισης του εκάστου συμβολαίου.

Το κόστος ενός συμβολαίου ασφάλισης «Αστικής Ευθύνης Λογιστή/Φοροτεχνικού» διαμορφώνεται ανάλογα το ανώτατο κεφάλαιο ασφάλισης π.χ 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500 χιλ. ευρώ ή και 1.220 εκ. ευρώ, τις ετήσιες αμοιβές του λογιστή/φοροτεχνικού ή του νομικού προσώπου π.χ έως 30, έως 50, έως 100, 200, 400, 800 χιλ. ευρώ κ.α, τυχόν επιλογή ορισμένων παροχών που ανάλογα την εταιρεία προστίθενται με ένα ελάχιστο επασφάλιστρο όπως π.χ υπεργολαβία, δυσφήμηση, απιστία υπαλλήλων κ.α, τυχόν επιλογή ελάχιστης συμμετοχής του ασφαλισμένου ανά ζημιά π.χ 100, 150 ευρώ κ.α ενώ το ασφάλιστρο κυμαίνεται ακόμη και από 200 ευρώ ετησίως (ή και λιγότερο) ανάλογα το πρόγραμμα και την εταιρεία. Ακόμα συναντώνται και ορισμένα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης λογιστών/φοροτεχνικών μέσα από διάφορους συλλόγους, επιμελητήρια κτλ που διατίθενται με συγκεκριμένες παροχές και ειδικά διαμορφωμένα ασφάλιστρα. Αρκετές εταιρείες διαθέτουν τυποποιημένα προγράμματα σε διάφορα κεφάλαια, επιλογές και κόστη ενώ οι εταιρείες που δεν διαθέτουν τυποποιημένα προγράμματα για την εν λόγω παροχή αξιολογούν τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προς ασφάλιση και κατόπιν διαμορφώνουν το ασφάλιστρο και την προσφορά.

πηγη

Tags: 

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Ποιες περιπτώσεις ζημιών καλύπτει η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Λογιστή/Φοροτεχνικού;

Ξεκινήστε τώρα >>